Tin tức

Hợp đồng môi giới dự án xây dựng

Điều 3: Phí và Phương thức thanh toán

1. Bên B đồng ý trả cho Bên A phí môi giới bằng đồng Việt Nam (tức là:.. .……………… Đồng Việt Nam)

– nếu phí môi giới là … Việt Nam Đồng (hay nói cách khác: ………đồng)

– hoa hồng môi giới là… Đồng Việt Nam tương đương …% (…đã bao gồm VAT) trên giá trị giao dịch thực tế. Có: … đồng (tức là: ………………. đồng)

2. Số tiền này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí mà mỗi bên phải chịu hoặc phát sinh ngoài của hợp đồng này các nghĩa vụ tài chính khác.

3.Bên B có trách nhiệm báo cáo và nộp các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác mà hai bên phải chịu hoặc phát sinh từ hợp đồng này.

4. Phương thức thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A thành nhiều đợt trong vòng … ngày sau khi giao dịch thành công. Nếu khách hàng đã đặt cọc nhưng làm mất số tiền đặt cọc, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A trong vòng … ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận chấp nhận số tiền đặt cọc bị mất.

5. Phương thức thanh toán: chuyển khoản/tiền mặt

6. Tài khoản ngân hàng (nếu có): ………………………………………

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1.Quyền lợi của Bên A:

– Thu tiền đặt cọc, chuyển nhượng nhà đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng;

– Yêu cầu bên B cung cấp các tài liệu thuyết minh, thông tin, tài liệu liên quan đến công trình xây dựng;

– Nhận hoa hồng, phí môi giới đã thỏa thuận trong hợp đồng này;

– Nhận hoa hồng, phí môi giới đã thỏa thuận trong hợp đồng này;

– p>

– Khi khách hàng chấp nhận mất tiền đặt cọc hoặc khi khách hàng mất tiền đặt cọc do vi phạm cam kết;

– Nhận đủ tiền, đúng hạn theo quy định tại khoản 4 của hợp đồng .

2. Nghĩa vụ của bên A:

– Thực hiện công việc theo hợp đồng này theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật;

– Thường xuyên thông báo cho Bên B về tiến độ công việc, phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc;

– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc. Tôi làm việc.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền lợi của Bên B:

– Ngoài các khoản phí quy định tại Điều 4 của hợp đồng này, Bên A sẽ không chịu bất kỳ khoản phí nào khác;

– Thu đủ số tiền và theo thời gian quy định tại Điều 1 của hợp đồng;

– Khi khách hàng chấp nhận mất tiền cọc hoặc khách hàng mất tiền cọc do vi phạm cam kết thì sẽ bị tính tiền cọc …%.

– Nhận thông tin tình trạng giao dịch kịp thời với Khách hàng của Bên A.

2. Nghĩa vụ của Bên B:

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Bên A các tài liệu liên quan đến công trình xây dựng;

– Khi bên B không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ môi giới của bên A hoặc giá cả thay đổi thì phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn SMS hoặc email;

– Ký hợp đồng mua bán bất động sản nêu trên với bên khách hàng do Bên A giới thiệu;

– Đảm bảo thanh toán đúng hạn, đầy đủ số tiền quy định tại khoản 3 của hợp đồng này.

Điều 6: Chấm dứt Hợp đồng

Các bên đồng ý với các điều kiện chấm dứt sau:

1. Hai bên tự thực hiện trách nhiệm của mình mà không có thỏa thuận nào khác.

2. Theo thỏa thuận hai bên.

3. Trước khi hết thời hạn hợp đồng quy định tại Điều 2 của hợp đồng, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

4. Một bên vi phạm các điều khoản cơ bản của hợp đồng và không khắc phục trong một thời hạn nhất định kể từ ngày bên bị vi phạm thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục. Thời hạn do hai bên thoả thuận, nếu thương lượng không thành thì thời hạn quy định là 60 ngày.

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng

1.Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại trực tiếp do tổn thất thực tế của hành vi vi phạm gây ra.

2. Nếu Bên B không thanh toán cho Bên A theo khoản 3 của hợp đồng này hoặc không thanh toán đủ hoặc không đúng tiền phí môi giới thì Bên B phải chịu lãi chậm thanh toán tương ứng với số tiền và số ngày quá hạn thanh toán cho Bên A. Tỷ lệ…%/tháng. Việc thanh toán quá hạn, thanh toán thiếu này không quá … ngày, nếu vượt quá … ngày Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên B vẫn phải thanh toán phí dịch vụ cho Bên A, xem như Bên A đang bị một nhà môi giới thành công.

3.Nếu Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng công việc theo thỏa thuận, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Bên A, Bên A phải thanh toán cho Bên B một khoản phí tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ. Điều 3 của hợp đồng này.

4.Nếu bên nào vi phạm hợp đồng này và đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải chịu một khoản tiền phạt tương ứng với số tiền phí dịch vụ quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 8: Sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan và nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, sạt lở đất…; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc rủi ro chiến tranh… và các thảm họa bất khả kháng khác, sự thay đổi chính sách hoặc lệnh cấm của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam…

2 .Một bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình vì lý do bất khả kháng không phải là căn cứ để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ:

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để giảm thiểu tác động của Sự kiện bất khả kháng.

+ Thông báo ngay cho bên kia về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng trong vòng … ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng thì thời gian thực hiện hợp đồng được kéo dài cho đến khi sự kiện bất khả kháng xảy ra mà bên bị ảnh hưởng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. p>

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

1. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý, hai bên nên ưu tiên liên lạc, thương lượng và hòa giải.

2. Nếu sau khi hòa giải mà hai bên vẫn không thỏa thuận được thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Điều khoản bổ sung

1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

3. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc gia.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và tìm cách giải quyết trên tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên. Phụ lục là một phần không thể tách rời của hợp đồng.

5. Hợp đồng này bao gồm… Trang này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, đồng ý với các nội dung trên và đồng ý ký. / .

Chữ ký của hai bên

Bên A(ký, họ tên)Bên B(ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ tư vấn tư vấn trọn gói chỉ 500.000đ

(Kết quả gửi ngay sau 24h)

—Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG Thời gian hoàn thành

Thư viện mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu hợp đồng chi tiết và đầy đủ nhất. Các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; tất cả các hợp đồng thương mại đều dựa trên các quy định mới nhất về hợp đồng của luật thương mại, luật dân sự và luật doanh nghiệp được điều chỉnh trong từng thời kỳ.

Trong phạm vi pháp luật cho phép tôn trọng sự thỏa thuận của các bên dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và thiện chí. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất của mỗi hợp đồng, làm cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia vào các thủ tục hành chính, tố tụng và điều tra pháp lý.

Dựa trên nguyên tắc nhanh chóng, chính xác và tiện lợi, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn thảo hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Các dịch vụ theo hợp đồng khác của công ty chúng tôi. LVN Law Firm

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo hợp đồng, nhằm bảo vệ hợp đồng đã được ký kết của khách hàng mọi lúc mọi nơi, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như kiểm tra, đánh giá hợp đồng, tùy chỉnh các điều khoản theo yêu cầu của khách hàng. với nhu cầu thực tế; giải quyết tranh chấp hợp đồng; tư vấn xử lý hàng loạt vấn đề như vi phạm hợp đồng.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa và đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng, thu nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • >

  • Phụ lục hợp đồng bổ sung;
  • Các câu hỏi liên quan đến hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu vui lòng gửi email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Lễ tân 24/7, được phục vụ quý khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button