Tin tức

[Tổng hợp] Bãi luyện công và Địa điểm lưu rương Võ Lâm 1

Tôi. Tổng hợp điểm cất rương Võ Lâm 1 và bản đồ luyện chế 2x – 9x

Địa điểm luyện chế và chiếm giữ rương báu là điều cần thiết đối với người chơi Võ Lâm 1.

Đây là bảng hướng dẫn chi tiết:

Cấp độBản đồ luyện tậpRương kho báu tích điểm Đường vào sân2x Kiếm Tây Nam Thành Bắc Thành => Kiếm Tây Nam La Tiêu Sơn Đại Lý => La Tiêu Sơn Kiếm Trung Nguyên Dương Châu Biên Kinh Nam => Phúc ngư Sơn Tây => Động Thiên Tâm => Vu Lãng Sơn Tương Dương Ba Lăng Kiếm Quận Tây Bắc Phượng Tường Phượng Tường >> Tân Lãng Phượng Tường Phượng Tường Đông => Tân Lãng Phượng Tường Bắc => Tần Lãng 3xVũ Di Sơn Đại Lý Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Đạo => Vũ Di Sơn Thổ Phi Động Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phi Động Thục Cương Sơn Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn Phúc Ngưu Sơn Đông Dương g ChâuDương Châu >> Động Phúc Ngưu Sơn Báo tuyết Tầng 1 Phượng Tường Phượng Tường => Long Môn trấn => Dược Vương Cốc => Báo tuyết Động Yên Tử Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Linh => Yên Tử Động hoặc Thần Hạnh Phủ => Khuê Lãng Động => về Yên Tử Động Miêu Linh Tương Dương Tương Dương => Ba La ng Huyền => Miêu Linh Kim Quang Đông Phượng Tường Phượng Tường Nam => Thục Dao Kiếm => Kim Quang Động Dược Vương Động Lầu 1 Bảo Kính, Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Đông Khoái Hoạt LamBian Kinh , Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm Bạch Vân Động, Thành Đô Tây , Thanh Thanh Sơn => Bạch Vân Động 4xThanh Thanh Sơn Thanh Đô Thanh Đô Tây => Thanh Thanh Trung Tâm Thương Mại Đại Lý 1, 2, 3 Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Sơn => Thương Điểm Thương Sơn => Thương Sơn Phúc Ngưu Sơn Tây Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục Sơn Tây Sơn Thiếu Lâm Dương Châu Dương Châu => Thiếu Lâm Môn Phái => Mật Thiếu Lâm Mê Dương Châu hay Đạo Hương Ca Mê tại Biện Kinh Thôn > Phúc Ngưu Sơn > Thiền Tâm -> Hoàng Hà Nguyên Dương Châu Dương Châu => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Toa Vân Động Phượng Tường Phượng Tường => Thục Đao Kiếm => Kim Quang Động => Toa Vân Động Kinh Hoàng Đông Thành Đô Bắc => Kiếm Hoàng Tây Nam => Kinh Hoàng Động Thần Tiên Đông Thành Đô Tây => Thanh Thanh Sơn => Thần Tiên Đông 5xHương Thủy Đông Thành phố Đô Tây => Thanh Thanh Sơn => Hương Thủy Đông. Nghiệt Long Động Đại Lý Thôn Long Tuyền => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động Ngọc Hoa Động Đại Lý Ngũ Độc Đạo => Vũ Di Sơn => Tháp Bảo Ngọc Hoa Thiện Tâm Tầng 1, 2, 3 Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3 Ác Ngưu Đại Lý Phủ => Ác Ngưu Thiên Tâm Đông Dương Châu Biện Kinh Nam => Phúc Ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phúc Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động Tường Vân Tầng 1 Dương Châu Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động. Động Lưu Tiên Tầng 1 Tương Dương Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động Đáy Hồ Động Đình Lầu 1 Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Cầu Cảng => Thiên Vương Đảo => Sơn động tại Động Hương Thủy Hồ Động Thành Đô Tây => Thanh Thanh Sơn => Hương Thủy Động 6xTháp Thiên Tâm Tầng 3 Đại Lý Phủ => Tháp Thiên Tâm 108 La Hán Trận Biên Kinh Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Chùa => La Hán Đường => Đi sau phật đã nêu => 108 罗汉斗墙 Vân Động Lầu 2,3,4 Dương Châu Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động Lưu Tiên Lầu 2,3,4 Biện Kinh Biên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lưu Tiên Đông Thành Loa Đảo Ba Lăng Huyện Ba Lăng Huyện => Cầu Cảng => Đảo Thiên Vương => Thuyền Phù Thiên Vương Môn.) Hoành Sơn phái Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái Dương Giác Động Đại LýLong Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động 7xLong Nhãn Động Đại Lý Đại Lý = > T Điểm hương sơn => Động Long Nhãn Linh Cốc Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động hoặc Thần Hành Phủ => Tiên Cục Động => Động Linh Cốc Lão Hổ Động Dương ChâuLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Lâm Du Quân Dương ChâuBiên Kinh Bắc => Lâm Du Quân => Trương Bạch Tương Vân Động Lầu 5 Tương Dương Dương Châu Bắc => Cái Bang => Tương Vân Động.Động Lưu Tiên Tầng 5 Tương Dương Biện Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Động Lưu Tiên Đại Tử Đông Phương Tương Ba Lăng Huyện => Vũ Lạng Sơn -=> Động Đại Tử Tân Lãng Lầu 2 Phương Động Tương Phượng Tường => Tân Lãng Phượng Tường Bắc => Động Tân Lãng Dược Vương Lầu 2, trấn Long Môn => Dược Vương Cốc => Động Dược Vương Thành Loa, đảo Sơn Động, huyện Nam Nhạc Trấn Ba Lăng = > Cầu Cảng => Đảo Thiên Vương => Thành Loa Sơn Động Đào Hoa NguyênNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phúc Lưu Động => Đào Hoa Nguyên 8xNhân Thạch Đông Thành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhân Thạch Đại Lý Lâm An Phụ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Động Dược Thủy Động Thanh Khê Đại Lý Lâm An Phụ => Long Tuyền Thôn => Động Thanh Tây. Nặc Đông Đại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Nặc Dương Đông Châu Dương Châu => Đạo Hương thôn => Dương Trung Đông Trường Bạch dưới chân núi Tương Dương Bắc Bình => Lâm Du Quân => Trương Bạch Bang dưới chân núi Hà Đông Phượng Tường Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động Tần Lãng Tầng 3 Phượng Tường Phượng Động => Tần Lăng Phi Thiên Động Biện Kinh => Chu Tiên trấn => Phi Thiên Đồng Dược Vương Động Lầu 3 Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Động Dược Vương Bản đồ sa mạc Lâm An Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196 Phù Dung Động Thành Đô Thành Đô => Giang Thôn Tân => Phù Dung Đông9xTiên Cúc Đông Dương Châu, thôn Đạo Hướng Dương Châu> Thục Cương > Tiên Cúc Đông Dương Châu Dương Châu > Thục Cương > Tiên Cúc Đồng Khởi Lang Đông Phương Tường Thần Hạnh Phủ > Khoa Lăng Động Trường Bạch Sơn Nam Phượng Tường Thần Hanh Phủ > Trường Bạch Sơn Nam Trường Bạch Sơn BắcBaan Kinh Thần Hanh Phủ > Trường Bạch Sơn Bắc Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh Phượng Tường – > Thị trấn Long Môn > Dược Vương Cốc >> Động hoang mạc Dược Vương 1 Lâm An Thần Hành Phù sa mạc 2 Lâm An Thần Hành Phủ sa mạc 3 Lâm An Thần Hành Phủ

>> Bạn muốn trải nghiệm lại kiểu cũ Game võ hiệp? >> Xem ngay top 100 server đông người chơi nhất Võ Lâm Truyền Kỳ – Jx Private: https://www.gametruyenky.com/jx-private-vo-lam-lau/

II. Map sử dụng Thần Hành Phù Võ Lâm 1 >Sa mạc Sơn Động 3;
 • Tiên Cúc Động;
 • Mộc Cao Quát;
 • Nam Trường Bạch Sơn;
 • li>

 • Trường Bạch Sơn Bắc;
 • Kẻ Lãng Động;
 • Phong Lăng Độ;
 • Phật Pháp Hang Vua Tầng 4;
 • Chân Viễn Đông;
 • Báo Tuyết Tầng 8.
 • Nơi rèn luyện quyền lực của 10 môn phái lớn

  VàngMộc NướcHỏaĐấtThiếu Lâm Ngũ Độc Nga My Cái Bang Võ Đang Thiên Vương Đường Môn Thủy Yên Thiên Nhẫn Côn Lôn

  Bài viết dưới đây giới thiệu về Võ Lâm chi tiết Phương pháp cất giữ bảo rương 1, phương pháp lĩnh vực tu luyện được giới thiệu chi tiết, chúc các bạn sớm thành danh.

  .

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button