Tin tức

Phí bảo trì chung cư và 05 điều cần biết

Phí bảo trì chung cư và 05 điều cần lưu ý biết

Chi phí bảo trì chung cư và 5 điều cần biết

Về vấn đề này Fa Ku giải đáp như sau:

1. Phí bảo trì chung cư là gì?

Theo Mục 107(1) của Đạo luật Nhà ở 2014, bảo trì nhà chung cư bao gồm bảo trì phần sở hữu riêng và bảo trì phần diện tích chung. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Vì vậy, trả tiền bảo trì chung cư. Hiểu kinh phí cấp cho chủ sở hữu nhà chung cư để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Trong đó, phần riêng và phần chung của nhà chung cư được điều chỉnh bởi điều 100 của luật, tình hình nhà ở năm 2014 như sau:

*Phần riêng của căn hộ của tòa nhà bao gồm:

– Diện tích căn hộ bao gồm diện tích ban công hoặc diện tích lô gia gắn liền với căn hộ;

– Các phần diện tích khác trong nhà chung cư được coi là sở hữu riêng của người sử dụng. chủ sở hữu nhà chung cư;

– Hệ thống trang thiết bị công nghệ, thiết bị căn hộ thuộc sở hữu riêng hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng.

*Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

– Phần diện tích còn lại của nhà chung cư không bao gồm phần sở hữu riêng; phần nhà ở cộng đồng của nhà chung cư;

– chịu lực Không gian và hệ thống kết cấu, thiết bị kỹ thuật sử dụng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường mái, tường ngăn căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, thoát nạn , lồng rác, hộp kỹ thuật,

Hệ thống cung cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình, thoát nước, bể tự hoại, chống sét, phòng cháy chữa cháy và các phần khác không thuộc sở hữu riêng chủ sở hữu nhà chung cư;

– Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài nhà chung cư nhưng có liên quan đến nhà chung cư, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng cho mục đích, đối tượng công cộng được bàn giao cho nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo quy định của pháp luật. nội dung dự án đã được phê duyệt;

– Công trình công cộng trong khu nhà chung cư nhưng chưa được đầu tư xây dựng hoặc chưa bàn giao. Được giao cho Nhà nước theo nội dung dự án được phê duyệt, bao gồm công trình nhà ở, sân vườn, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu thể thao đã được phê duyệt.

2. Bảo trì chung cư bao gồm những hoạt động nào?

Hoạt động bảo trì nhà chung cư theo chương trình quy định tại Điều 11 Khoản 1 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD bao gồm các hoạt động sau:

– Kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, sửa chữa nhỏ, định kỳ và sửa chữa lớn nhà chung cư;

– Kiểm định, bảo trì hệ thống PCCC;

– Thay thế các linh kiện thông thường của nhà chung cư tòa nhà, tòa nhà chung cư hoặc thiết bị.

3. Trách nhiệm đóng kinh phí bảo trì nhà chung cư như sau:

– Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm tự bảo trì phần sở hữu riêng của nhà chung cư và đóng kinh phí bảo trì nhà chung cư. bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo yêu cầu.

p>

– Nếu thiệt hại tài sản tư nhân ảnh hưởng đến chủ sở hữu khác, chủ sở hữu có trách nhiệm sửa chữa thiệt hại đó. Ban quản lý vận hành

hoặc người được chỉ định quản lý nhà chung cư có quyền tạm dừng hoặc yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ tiện ích sinh hoạt cho phần riêng đó.

Trường hợp phần sở hữu chung của phần riêng bị hư hỏng thì chủ sở hữu có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Đơn vị thi công sửa chữa những

4.Quy định về kinh phí bảo trì nhà chung cư>

(1) Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:

– Đối với nhà chung cư, phần diện tích khác của nhà chung cư nếu chủ đầu tư bán , thuê, mua nhà chung cư thì chủ đầu tư phải nộp 2% giá trị căn hộ hoặc phần diện tích khác để bán, cho thuê mua;

Số tiền này được tính vào tiền bán, cho thuê mua nhà và phải do bên mua, bên thuê mua thanh toán khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua;

– Đối với căn hộ, phần diện tích khác của nhà ở chung. Khi bàn giao đưa vào sử dụng,

Không bao gồm diện tích thuộc sở hữu của chủ đầu tư. Thông thường, nhà đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, tức là phần diện tích dành riêng, phần giá trị này được tính trên giá bán của căn hộ có giá bán cao nhất trong khu chung cư.

(2) Trường hợp kinh phí bảo trì quy định tại mục (1) không đủ để chi trả kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bổ sung kinh phí tương ứng với khu vực thuộc sở hữu của mỗi chủ sở hữu.

(3) Trường hợp chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 nhưng chưa thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thì chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm: Họp nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp này;

Mức đóng góp tài chính có thể được nộp hàng tháng vào tài khoản tiền gửi của một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do người sử dụng đất lập. ban quản lý nhà chung cư hoặc thanh toán khi công việc phát sinh. Bảo trì là cần thiết.

p>

(4) Trường hợp sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộ hoặc các phần diện tích khác trong nhà chung cư thì phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán, nếu không có Thỏa thuận liên quan về kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp;

Trường hợp giá mua, giá thuê mua không bao gồm kinh phí bảo trì trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua thì chủ sở hữu phải trả tiền cho việc bảo trì các khu vực chung theo chi phí quy định. Chỉ định mục (3) của bài viết này.

(5) Nhà chung cư được sử dụng để ở và kinh doanh, có thể tách bạch các chức năng khác nhau trong cùng một tòa nhà.

– Khu chức năng chung cư;

– Khu chức năng thương mại dịch vụ

Và mỗi khu chức năng này đều có một phần nếu phần dùng chung là chia cho toàn bộ Trường hợp quản lý vận hành độc lập một phần thì chủ đầu tư và người mua, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Quản lý và sử dụng theo quy định.

5. Phí bảo trì nhà chung cư thuộc sở hữu chung được quản lý và sử dụng như sau:

– Đối với phí bảo trì quy định tại Mục 5(1) Điều này, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thu được tiền từ Bên mua, Tiền thuê – Nhà chung cư Hoặc người mua từ các khu vực khác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý quỹ và thông báo cho tổ chức này. Tỉnh nơi có tòa nhà chung cư của cơ quan quản lý nhà ở.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thành lập Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì (bao gồm cả lãi suất tiền gửi) cho Ban quản trị để quản lý, sử dụng theo quy định và thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh ;

Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư buộc chủ đầu tư bàn giao.

– Kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì phần sở hữu công cộng của nhà chung cư, không phục vụ cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư;

Nếu nhà chung cư có nhu cầu phá dỡ nhưng chưa sử dụng hết kinh phí bảo trì, Được sử dụng để hỗ trợ di dời hoặc cam kết kinh phí sửa chữa phần diện tích chung trong nhà chung cư mới

– Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm điều hành kinh phí sửa chữa đúng mục đích và đến đúng hạng mục cần sửa chữa theo kế hoạch sửa chữa đã được phê duyệt của Hiệp hội. .Đề xuất xây dựng nhà chung cư được phê duyệt hàng năm.

Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần diện tích công cộng phải có hóa đơn tài chính, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và báo cáo Hội nghị nhà chung cư.

Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư nếu có hành vi sử dụng kinh phí sai quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.

– Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì quy định tại Mục 4 Khoản 5 được quy định như sau:

– Đối với phần kinh phí bảo trì, đồng sở hữu nhà và phần đồng sở hữu nhà chung cư theo Quy định được phân bổ vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý, sử dụng;

– Phần kinh phí bảo trì khu thương mại, dịch vụ của nhà chung cư của khu vực chung, chủ sở hữu của khu vực thương mại hoặc dịch vụ có thể quản lý và sử dụng Nó duy trì các khu vực chung của dải băng.

Quốc Đạt

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button