Tin tức

Kinh / Kinh Dược Sư

Thắp hương

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Thắp hương trước bàn thờ Phật,

Bạn Đang Xem: Nghe kinh dược sư cầu gì được này

Ngũ vật cúng dường Như Lai.

Cầu nguyện. Cầu cho nhân loại được giác ngộ, và tất cả chúng sinh được hạnh phúc.

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Thắp hương lễ Phật,

Kính gửi “Ba,

Hãy ghi nhớ lời dạy của Đức Thích Ca.

Cầu xin Dongda Bồ Tát,

Âm thầm giúp đỡ người niệm Pháp.

NAM MÔ HƯƠNG đảnh lễ BOATHA MAHA Mãn nguyện (3 lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Phật hoằng pháp

Tâm Thế Tôn rỗng không

Thân Ngài phước báu vô tận.

Từ bi cứu khổ độ sanh,

Chân tâm đảnh lễ. Quy y.

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Pháp hội

* Thành tâm đảnh lễ: Nam Vô Chí ảo hóa hiện tại tương lai Chư Phật mười phương, Cúng Pháp, Cúng Thánh, Cúng Tăng, Cúng Tăng, Tam Bảo (một lạy).

* Cúi lạy trí tuệ: Nam Mô Tôn Sư, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Di Lặc vị Phật tương lai. , Đại Hồng Văn Thù Bồ tát, Đại Hưng Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Bồ tát, Linh Sơn Ứng Phật Bồ tát (1 lạy). Một lạy).

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Cảm Khí

Ba ngàn rắc cành dương

Quán Thế Âm Bồ tát hành cứu khổ

Trời người thanh tịnh nhập pháp giới

Sen vàng sinh từ lửa đỏ

Nam Lương Đại Địa Đại Cực Lạc Bồ Tát Đại Tát Đỏa (ba lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Na Vô Bình Kinh (Ba Lần)

Đại Bi Vô Ngại Đà-la-ni:

Con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo Xin quy y Quán Thế Âm Vì Ngài có đại lực đại từ bi Con hướng về đấng cứu khổ nhân loại Vì Ngài có đủ thần lực, ngài được gọi là Đấng Toàn Năng.

Tôi sẽ trì tụng thần chú của ngài. Thần chú sẽ làm cho tất cả chúng sanh An vui và lợi ích. Thần chú rất mạnh mẽ vì nó khiến ma quỷ không thể đến gần;

Thần chú như sau: , Đại Bồ tát! Xin hãy nhớ thần chú, trì tụng thần chú, và làm cho thần chú hoạt động.

Vô thượng, Vô thượng! Xin Thượng đế làm cho thần chú hoạt động.

>

Hay quá! Xin Thượng Đế phát huy thần thông. Nguyện Ngài truyền rộng sức mạnh của Đại Tự Do.

Vô Cấu, người xa lìa thế gian, kẻ vô nhiễm! Hãy đến xin Ngài đến xuất hiện.

Người có cuộc sống tự tại! Xin hãy loại bỏ tham độc, hãy loại bỏ độc chất của sân hận, hãy loại bỏ chất độc của vô minh và tham ái, hãy loại bỏ lo lắng và rắc rối .

Vua sư tử! Nguyện Ngài xuất hiện, đi, đi.

Đấng giác ngộ! Nguyện Ngài giác ngộ tất cả chúng sanh.

Ai có lòng từ bi !Lạy Ngài, chúng tôi muốn gặp bạn. Cầu mong bạn cho chúng tôi hạnh phúc và hạnh phúc.

Người mới bắt đầu! Hãy cho tôi thiền định an lạc và sức mạnh vô hạn.

Người thành đạt tuyệt vời! Người đàn ông Heijia, mặc da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm chày kim cương, dùng kèn Pháp khai sáng chúng sinh, dùng gậy chiến thắng, tay trái có yêu thú, tay phải có sư tử để giúp đỡ. Xin ban bình an cho con.

Con quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Quy y Quán Thế Âm Bồ tát, mọi ước mơ của con sẽ thành hiện thực.

Thật mạnh mẽ, câu thần chú thật mạnh mẽ, câu thần chú toàn năng thật mạnh mẽ.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (ba lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

TU TAI KIET TUONG MUTRA

Con xin đảnh lễ tất cả quý vị , Phật Nói về diệu thanh tịnh.

Khoảng trống này! Say sưa mọi bệnh dịch, tẩy sạch mọi tai họa.

Nóng! Đốt lửa đốt hết tai họa, đốt hết tai họa.

Này ngôi sao! Xin hãy xuất hiện, hãy xuất hiện để xóa bỏ tai ương của bóng tối, làm bầu trời trở nên trong sáng, yên bình, rất bình yên.

NAM MÔ MÔ TẠO ĐẠO ĐẠO GIÁNG THUYỀN MA HA HÀI (3 lần) )

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

TÂN HƯƠNG

Lò đốt trầm hương trước tiên

Hương khói đầy thế gian

Ba ngàn thế giới thanh tịnh

p>

Chư Phật mười phương hóa thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VĂN MAHA Thứ bảy (3 lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Tuyên đọc kinh

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

h2>

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Ba một kiếp một Phật

Kính lễ Thế Tôn

Hồi về mười phương chư Phật

Kính lễ Thế Tôn

Quay về mười phương chư Phật

p >

Hôm nay con phát nguyện

Nắm giữ Kinh Dược Sư

Trên cả tứ ân

Bức tranh cứu khổ cứu nạn

Nếu Có người đã thấy và đã nghe

Vạn vật sinh ra với Bồ đề tâm

Khi báo thân này là viên mãn

Được sanh về tịnh độ.

Dược sư Nam Vu ba lần thấy thân Phật Quang dưới gốc cây Phật Lệ, có 8.000 vị Tỳ kheo, 36.000 vị Bồ tát, tám nhóm rồng, quỷ, thần, Bà la môn, cư sĩ, vua chúa, và chư đại thần.Kính xin Đức Thế Tôn thuyết pháp.

Lúc bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát nương theo nguyện lực của Phật, quỳ xuống đất, chắp tay, quay lại bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! , bản nguyện, và công đức. Tất cả chư Phật, hãy để tất cả chư Phật, Theo cách tu tập này, bạn sẽ có công đức và gương sáng cho thế gian.”

Đức Phật nói: “Tốt, Hay lắm Văn Thù.! Thầy xin con nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức của chư Phật. Cho chúng sanh lìa nghiệp chướng, vĩnh viễn an lạc nơi Phật đạo. Con nên nghe cho kỹ và suy nghĩ cho kỹ. và tôi sẽ nói cho bạn biết. /p>

Đức Phật nói: “Văn Thù, từ phương đông, hàng tỷ tỷ cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Độ. Lục Ly; chủ cõi này là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người đều kính trọng ông, vì ông tinh thông mọi nguyên tắc của pháp luật, có thể giải quyết mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống, vượt qua khó khăn, là thầy của trời và người, là thánh nhân. Khi tôi tu hành hạnh bồ tát, tôi đã từng phát mười hai lời nguyện lớn, để tất cả chúng sinh đều được như ý muốn.

Thứ nhất: Nguyện cho ánh sáng chiếu soi khi thành tựu Vô thượng Bồ-đề trong đời sau. Trong vô lượng vô biên thế giới, tất cả chúng sinh đều thấy được ánh sáng này, thân tâm thanh tịnh, nam tính như như, sáu cõi đều siêng tu, lìa biển khổ, nhập Niết-bàn.

Cả hai: Nguyện thân như lưu ly, trong ngoài trong suốt, thanh tịnh vô lượng, trong sáng rực rỡ, đời sau chiếu khắp mười phương. Tất cả chúng sinh trong bóng tối, cũng thấy thân ta, vui vẻ tự tại.

Ba: Nguyện đời sau khai ngộ chúng sanh bằng trí tuệ vô thượng Bồ-đề.

Tứ: Nguyện đời sau khi đắc Vô thượng Bồ-đề, nếu có chúng sanh theo tà giáo, tôi sẽ độ cho họ thành chánh giác.

Tứ: Nguyện có chúng sanh trong pháp thanh tịnh đời sau chứng Vô thượng Bồ-đề, trọn vẹn ba thời giới luật thanh tịnh.

Thứ sáu: Tôi thề rằng đời sau khi tôi chứng Vô thượng Bồ-đề, nếu có chúng sanh nào thấp hèn, thiếu sáu căn, xấu xí, ngu si, điếc, mù, nói ngọng, tứ chi tàn tật, bệnh cùi, điên loạn, chịu nhiều cay đắng. Khi ngươi nghe tên ta, ngươi sẽ khỏi bệnh, trở nên ngay thẳng và khôn ngoan.

Sáu: Nguyện cho tất cả chúng sanh mắc bệnh hiểm nghèo, không thuốc gì cứu được, đời sau chứng quả Vô thượng Bồ-đề, nghèo khổ khốn khổ. Khi ngươi nghe danh hiệu của ta, thì bệnh của ngươi sẽ được chữa khỏi, thân tâm của ngươi sẽ được thanh tịnh, và những người thân của ngươi sẽ được đoàn tụ.

Tám: Mong đời sau đắc Vô thượng Bồ đề. Trên Bồ-đề, nếu có chúng sanh nào sa vào lưới quỷ, ác đạo, con sẽ dùng phương tiện giáo hóa họ, ra khỏi đường lầm lạc, hành hạnh Bồ-tát, chứng được vô thượng Bồ-đề.

<p Mười: Nguyện đời sau khi đắc Vô thượng Bồ-đề, nếu có chúng sanh nào do vô minh lầm lỗi, bị ngục tù chịu khổ.

Thứ mười một: Ta nguyện đời sau nếu có người nào vì lòng tham mà nghèo khổ đói khổ, khi đắc Vô thượng Bồ đề. Đối với nhận thức, ăn tạo nghiệp xấu. Nghe danh hiệu của ta, hãy nhiệt tâm thọ trì, khiến cho người ấy đủ ăn đủ mặc, thuyết pháp khiến cho người ấy đắc Vô thượng Bồ đề. và nước bọt lạnh. Nghe danh hiệu của tôi, hãy hết lòng thọ trì, để được trọn vẹn, y phục tốt đẹp, báu vật quý giá.

“Hãy trở về với Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Đức Phật Dược Sư! Vì vậy, chúng ta nên thuyết phục tất cả chúng sinh phát nguyện trong Cõi Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư, Cõi Tịnh độ của Đức Phật vĩ đại, Tịnh độ Xứ sở Lưu Ly, những hàng cây quý, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, dưới sự dẫn dắt của hai vị bồ tát Nhật Quang Chuẩn Chiếu, Nguyệt Quang Chuẩn Chiếu là bậc thầy vĩ đại giúp truyền bá chánh pháp của Đức Phật Dược Sư .

“Văn Thù Sư Lợi.! Trên đời này, không biết thiện ác, Có nhiều người tâm kiêu mạn, thiếu tín, không thích bố thí, tham lam và ích kỷ, và cướp bóc người khác. Sau khi chết tái sinh làm ngạ quỷ, chịu đói khát, niệm danh hiệu Dược Sư Phật và tái sinh làm người.Với công đức này, nhớ đến nỗi khổ của loài ngạ quỷ, nên bố thí, giúp đỡ người nghèo, trồng các căn lành, tu Bồ tát đạo, đánh mất chính kiến, tự khen mình, phi nhân, thờ quỷ, tạo ma, đọa vào ác đạo. Con đường chết. Học Đạo, kính Tam Bảo, học rộng, học nhiều, đạt được sáu diệu địa, mau thành đạo.

“Còn lại, nếu kẻ ác dựa vào ma quỷ, sẽ học được phép thuật. Nước, yếm thế, phản bội, cực kỳ khốn khổ. Nếu thần dược phá tai, kẻ giết người cũng phải ngoan ngoãn và quy y Tam Bảo.

Xem Thêm: Đầy đủ thông tin về chung cư Era Town Đức Khải Phường Phú Mỹ Quận 7

Quyết tâm, đến tận thế nếu nghe danh hiệu Nam Mô Dược Sư Dược Phật, thì cũng được Văn Thù, Quán Thế Âm, Chính Giác Bồ Tát, Vô Hành Bồ Tát. , Baodan và Bồ tát Bồ tát, Phật Dược sư, Bồ tát Di Lặc, trong mười phương dẫn đường đến bảy ao báu, tái sinh trong hoa sen của Phật A Di Đà, hoặc lên cõi trời, hưởng vô lượng phước báo. làm Chuyển luân vương, được người kính ngưỡng. Bốn phương thanh tịnh không ác. Khuyên các nhà tinh tấn tu hành. Mười ba đức thanh tịnh nam nhi.

” Văn Thù lại đến rồi! Sau khi Đức Phật Dược Sư đắc Đạo, Ngài có lòng đại bi, nhập Chánh Ðịnh, hóa Phật lên trên, truyền nói thần chú Đà-la-ni vào tai, khiến cho ba cõi bốn loại hết thảy ác bệnh. Bồ tát nếu đời sau gặp phải bệnh nan y, nên giấu thần chú này trong bát nước sạch vô trùng cho người bệnh uống thì sẽ được mạnh khỏe. Bồ tát là y đa diện, cứu độ chúng sinh, phước đức vô lượng, đời này tôn kính, nếu chết thì theo Phật Dược Sư tinh tấn siêng năng, thành tựu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Đức Phật dạy: “Nếu có người cúng dường cầu phước, trước phải tạo bảy vị Phật Dược Sư, ngự trên tòa cao, rải hương hoa, thắp đèn suốt đời.

“Nếu có hàng ngàn ngọn núi và sông băng trên thế giới, luôn có sự thay đổi, nước chảy, lửa, hình phạt chính thức, cá kình dưới nước, hổ dữ, sư tử, rắn độc, kẻ thù trong núi, ở khắp mọi nơi , và không lối thoát.

Nhờ căn lành đời trước niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, trừ trì chú, trì chú, hộ pháp, mọi tội lỗi đều tiêu trừ nơi đây. .

Phá giới cấm, sợ đọa vào hàng thứ ba, kính lạy Dược Sư Lục Ly Quang Vương Như Lai, vì Nhờ công đức này mà thoát khỏi sinh tử, Nhờ phước đời trước, Tôi nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Vương Như Lai, và sự đau đớn đã được tiêu trừ và người mẹ được bình an.”

Đức Phật hỏi A-nan có tin việc làm này không. A-nan đứng dậy bạch Phật rằng: “Mặt trăng nóng nắng lạnh, lời Như Lai nói là đúng, nhưng đời sau nếu con kiêu mạn, không tin lời Phật, con sẽ đọa vào đường ác.” Thứ ba..

Lúc bấy giờ, hội chúng Trong đó có một vị Bồ-tát tên là Thế Tôn chắp tay quỳ xuống bạch Phật. : “Bạch Thế Tôn! Sau khi Như Lai thị tịch, người đau khổ, bệnh nặng, tiều tụy; thân bằng quyến thuộc tận lực cứu chữa mà vẫn không khỏi. Hãy gặp sứ giả Diêm Vương, để đưa linh hồn vào âm phủ xét xử, nếu có đệ tử Phật, vì người bệnh này, xin thỉnh bảy vị chủ, treo cờ trường sinh, thành tâm cầu nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thần thức của người này có thể trở về nhớ lại mọi việc trong âm phủ; cho nên Từ đây, nếu siêng tu phước thì dù sanh vào ác giới ngũ trược cũng được bình an vô sự.”

Lúc bấy giờ A-nan muốn thắp lên ngọn đèn cứu đời. cùng với các vị thần. phan, cách giải quyết bất bình. cho người đã khuất.

A-Nan Bồ-tát, vị cứu tinh của thế gian, nếu trong thế gian có người bệnh, muốn được bình an, tất cả thân bằng quyến thuộc phải thọ bát quan trai giới, mở kho bố thí, cúng dường Tăng , treo đàn hạc tục tĩu trước bảy pho tượng Phật Dược Sư, và đốt chúng để cúng dường Đèn bốn mươi chín ngày đêm. Các nhà sư cầu nguyện, thờ cúng Đức Phật Dược Sư và thanh tẩy lời nguyền.

Lúc bấy giờ, A-nan nói rằng đời mình đã hết, làm sao không chết mà sống lâu được?

Cứu, cứu Bồ-tát rồi nói: “Thế Tôn đã dạy chín loại hoạn quan, tôi khuyên ông cả đời nên làm đèn thần để tránh tai nạn và sống lâu hơn. Chín loại hoạn quan này là không phải kiệt sức mà vì quá khổ, phải chết oan uổng..

“Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc men, không người chăm sóc. Bệnh này không đáng chết, và phải chết. Người thứ hai là một tay ăn chơi nghiện rượu. 3. Bắt giữ và xử tử. 4. Chết đuối. Thứ năm, bị thiêu chết. 6. Quái thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao xuống. Tám, trúng độc nhầm. 9. Ngày mai thiếu ăn sẽ chết oan, làm hoạn quan.

“Lại là Ananda! Có rất nhiều tệ nạn trên thế giới, và sự trừng phạt của Hades sẽ làm giảm tuổi thọ của bạn. Tôi khuyên bạn nên cứu tất cả chúng sinh, tu phước và sống lâu.”.

Lúc bấy giờ, tại pháp hội này, mười hai vị tướng quân đều quy y Tam Bảo và phát nguyện hộ quốc độ thế. Lữ Bố quyết tâm bảo hộ kinh này, cầu thoát khỏi tai ương. Đồng thời, chỉ sử dụng tên của năm màu, tai của thần chú được trì tụng, và hy vọng được thực hiện, và cởi bỏ sợi dây. Tên ta là Tướng Cung Pila, Tướng Phất Triết La, Tướng Mễ Suy La, Tướng An Đề La, Tướng Như Nê La, Tướng San Đề La, Tướng Nhơn Đạt La, Tướng Ba Di La, Tướng Ma Hô La, Tướng Chơn Đạt La, tướng Chiêu, tướng Dora, tướng Biela thường ở Taba, chư tướng cùng thiên binh cứu mạng báo đáp chư Phật.

A-nan cũng nói: “Kinh tên là gì, làm gì? Tại sao lại nhận, xin Phật hỏi ý kiến?”.

Đức Thế Tôn chỉ rõ kinh Phật, thỉnh Dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai giới luật, hay mười hai tướng, Du già, quyến thuộc và thần chú, còn gọi là vô tác nghiệp, và hộ trì chúng.

Phật nói phải, đại Bồ-tát, chư thiên rồng, khắp thế giới, Tôn giả A Nan, tám ngàn thánh tăng. .Tất cả đều vui vẻ, tin tưởng và phục vụ.

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Dược sĩ Quán đảnh Chơn Ngôn

Ông già bị phạt diệt Đài, xin lưu ý bà bị bôi đen bằng xà phòng giả. Dat tha danh a ra ha to a ba trieu to tam a ton a ton a dat to diem. Câu giết Đài Loan, Đài Loan giết Đài Loan, Đài Loan giết Đài Loan, ba Đài Loan haha. (3 lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Cởi nút, tháo nút, tháo nút

Thế hệ đã được cởi trói

Làm sạch trái tim , chân thành

Trước bàn thờ, cầu giải thoát

Dược Phật, Dược Phật

Tử Tài Dược Phật đỉnh Dược Phật

Bằng lòng với Phật Dược Sư

Thầy Nam Mô Dược Sư thành tựu viên mãn (3 lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Hơn mười hiếu và hai tướng

Tại chùa Bà giúp hoằng pháp

Rồng Bát Bảo an vui

Ma ma phải tránh xa

p>

NAM MÔ PHỔ PHÁP NHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA Bằng lòng (3 lần)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

Được Phật Tổ Sổ Tay Dược Học cung cấp thành công

Cầu Phật Dược Sư gia trì, Di Lặc gia trì, Văn Thù Bồ tát khai thị cửa, và Quán Thế Âm thường vượt thoát khổ đau. Theo y lệnh của Đức Phật, sẽ tổ chức buổi đàn Dược sư, nguyện mười hai bánh xe thuốc phát khởi lòng từ bi, cầu Bồ tát gia hộ độ trì cho mọi người (người bệnh) thoát khổ và an lạc. tìm thấy hạnh phúc, và được bình an vô sự. người thân của họ. Có thể tất cả mọi thứ trên thế giới trở thành niềm vui.

Chúc một ngày tốt lành, chúc ngủ ngon và sáu giờ tối. Nguyện xin lòng thương xót luôn chúc lành cho bạn.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, một buổi tối tốt lành và một đêm ngon giấc lúc sáu giờ. Cầu mong Tam Bảo luôn gia hộ cho bạn.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, một buổi tối tốt lành và một đêm ngon giấc lúc sáu giờ.

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

TAM QUY

* Quy y Phật, nguyện tất cả chúng sinh đều được y theo Phật pháp và phát tâm vô thượng (1 lạy)

Xem Thêm: Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

TAM QUY

* p>

* Quy y Phật giáo, nguyện chúng sanh thông hiểu kinh điển, trí tuệ như biển cả. (Một lạy)

Xem Thêm: Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời, 2023 nên đổ tiền đầu tư bất động sản khu vực nào?

* Tự mình quy y Tăng, nguyện tất cả chúng sinh Cứu độ tất cả chúng sinh, không có ý tứ (một lạy).

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button