Tin tức

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng không/chưa được thực hiện [2023]

Thanh lý hợp đồng là biên bản chấm dứt và hoàn thành công việc được hai bên xác nhận sau khi hoàn thành một công việc nhất định theo chất lượng và khối lượng công việc mà hai bên đã thống nhất. Tuy nhiên, nhiều người không thực sự quan tâm đến vấn đề này. Hãy cùng ACC tham khảo thêm bài viết dưới đây về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chưa thực hiện

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chưa thực hiện

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng :

Biên bản thanh lý hợp đồng

Số: …./TLHD

Căn cứ số hợp đồng. : …. /…. Được ký kết giữa Công ty………… và Công ty………………/……../……..

Hôm nay, ngày………………………, chúng tôi gồm có :

BÊNA: Công ty…

Địa chỉ trụ sở chính:…

Người đại diện của Ông: …

Chức vụ: …

Số điện thoại: …Fax: …

MST: …

p>

BÊN B: Công ty…

Địa chỉ trụ sở chính:…

Người đại diện: .  …

Chức vụ: …

Số điện thoại: … Fax: …

MST: … …

Hai bên đồng ý ký biên bản họp thanh lý hợp đồng…… Số: …/…../…/200. Ký tại……./……../…….., nội dung như sau:

Điều 1:

Bên B đã thực hiện đầy đủ ……………… Theo hợp đồng giao cho bên A…… nghiệp số:…/…../…/200. Ký tại……./……../…….

Điều 2: Giá trị Hợp đồng và Phương thức Thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B Phí dịch vụ thanh toán như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …

VAT: …

Thuế GTGT trên giá trị hợp đồng sau: …

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán số tiền trên cho Bên B….

Điều 3:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B các khoản tiền trên Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng………. Mã số: …/……../…/200. ……………… Công ty và ……………… Công ty ký ngày…………………….

Biên bản thanh lý này được lập liên bản, mỗi bên giữ một bản, có

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

2.Ví dụ về biên bản thanh lý hợp đồng thương mại:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………o0o……..

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Theo hợp đồng…… ….Số:……/……../…/20…….Ký Ngày……./……../……..Công ty………và Công ty…………..

Hôm nay…………….., chúng tôi gồm có:

BÊN…..: CÔNG TY…….

Địa chỉ trụ sở chính:…

p>

Ông Đại diện: …

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: ……… Fax: ……….

MST:…… .

Sau đây gọi là Bên A

BÊN……: CÔNG TY……

Địa chỉ trụ sở chính: ……… ….

Người đại diện: ………….

Chức vụ: Giám đốc

ĐT: ……… Fax: ……….

MST: ……….

Sau đây gọi là Bên B.

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng…  Số:……/……../…/20…….. Ký ngày …/……../…….. Nội dung như sau:

Điều 1:

strong> Theo hợp đồng Bên B thực hiện………….. Mã số nghiệp vụ Bên A:……/……../…/20……. Ký tại……./……../…….

Điều 2:Số tiền hợp đồng và phương thức thanh toán:

-Bên A đồng ý Bên B trả phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế:

+ Thuế GTGT:

+ Giá trị hợp đồng sau thuế:

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán số tiền trên cho Bên B…

Điều 3:

Bên A đồng ý thanh toán số tiền trên trong đầy đủ cho Bên B theo Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng………. Số:……/……../…/…….. Ký giữa …/……../……..Công ty……… và Công ty….

Biên bản họp được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A đại diện cho Bên B

Giám đốc

3. Ví dụ về biên bản thanh lý hợp đồng mua bán:

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam—BIÊN BẢN THÔNG THOẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namp>

– Theo Bộ luật Dân sự

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

p>

Hôm nay, ngày……..tháng…… ………….. Chúng tôi bao gồm:

Người bán:

Loại hình công ty:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện: ………Chức vụ: Giám đốc

(Hợp đồng gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA

Ông/Bà:

Số CMND:

Địa chỉ:

(trong “Hợp đồng “” được gọi là Bên B)

Hai bên đồng ý và thống nhất ký vào biên bản thanh lý hợp đồng này, và tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Chấm dứt

Căn cứ vào số hợp đồng mà hai bên đã ký kết………, sau khi nhận thấy mục đích và lợi ích của việc giao kết hợp đồng là đủ, hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng kể từ ngày hai bên cùng ký vào văn bản này.

Điều khoản chấm dứt bên Không………Không có trở ngại, trừ khi một bên vẫn có nghĩa vụ phải thực hiện theo khoản 3 của Bản ghi nhớ này.

2.1.Bên A đã hoàn thành việc giao hàng theo hợp đồng số… thứ tự như sau:

– Hàng hóa:

– Mã hàng :

-Số lượng:

2.2. Bên B đã thanh toán xong cho bên A theo giá trị hợp đồng số…………. Theo thông tin chuyển khoản:

– chủ tài khoản:

– số tài khoản:

– ngân hàng:

Điều 3 : hai bên

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành những hàng hóa này bằng phiếu bảo hành kèm theo từng hàng hóa. Thời hạn bảo hành được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành kèm theo từng mặt hàng do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên A trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa để Bên A thực hiện nghĩa vụ bảo hành kịp thời. Những sai sót, hư hỏng đó là do lỗi kỹ thuật, kết cấu của hàng hóa Bên A gây ra, nếu Bên B không thông báo kịp thời theo quy định tại biên bản này thì Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng hàng hóa. p>

Điều 4: Điều khoản chung

– Hai bên đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ này.

– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số 1. ….. cho đến khi hết thời hạn đã thỏa thuận.

– Biên bản cuộc họp được các bên ký tên trên cơ sở tự nguyện

– Biên bản cuộc họp được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 02 bản, mỗi bên giữ 02 bản giống nhau hiệu lực pháp lý.

Bên A và Bên B (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

4. Ví dụ về thanh lý hợp đồng dịch vụ phút:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc——————-

BIÊN BẢN Giấy phép hợp đồng dịch vụ (số :……../20……../…….)

– Theo hợp đồng dịch vụ số:…/20…/……..

– Theo tình hình thực tế nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, về…. mặt trăng …. 20 năm…, tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty…

Địa chỉ:…

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn A

p>

Chức vụ: Giám đốc

&

Bên B: Công ty…

Địa chỉ:……

Người đại diện: Ông Vương Nguyễn Văn B …./20…./………….. Đã ký ngày….tháng……năm……20…Thanh toán theo khối lượng công việc thực tế Mức phí, nội dung như sau :

Điều 1 Công việc đã hoàn thành

Bên B đã hoàn thành Hợp đồng số…./20…./……………… Nội dung công việc

p>

Điều 2 Thanh toán

-Bên A đã thanh toán xong

– Sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ xuất ngay hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho bên A.

Điều 3. Điều khoản chung

Hai bên thống nhất giải quyết nội dung công việc ghi trong hợp đồng của …./20…./……… …… , ký ngày . . . Tháng….. Năm 20 …. Kể từ ngày Bên B xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng tương ứng với phí dịch vụ đã thanh toán cho Bên A, hợp đồng số…./20…/………… Ngày nội dung được ký bởi … Tháng……20…….. Vô hiệu, không bên nào có quyền yêu cầu.

Bản tổng hợp thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, có tổng cộng 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, hai bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

Bên A đại diện cho Bên B

Trên đây là nội dung về mẫu biên bản thanh quyết toán hợp đồng. Chúng tôi hy vọng những thông tin mà ACC cung cấp sẽ giúp giải đáp những thắc mắc của bạn về vấn đề trên. Nếu cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với ACC Law Firm để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết giúp bạn có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn về mặt pháp lý.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp đầy đủ các dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký Giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh ✅ Ly hôn dịch vụ với Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán Với trình độ chuyên môn kế toán và thuế rất cao, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ Kiểm toán ⭕ Đảm bảo chất lượng dịch vụ nhằm tối ưu hóa sản xuất và vận hành cho doanh nghiệp Cung cấp giải pháp cho sự kiện hoặc các hoạt động khác ✅ Dịch vụ Hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian lấy hộ chiếu, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến khách hàng và cam kết bảo mật thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button