Tin tức

Danh mục hồ sơ pháp lý và lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng

Đối với dự án xây dựng, từ đầu đến cuối, các đơn vị liên quan phải xuất trình các tài liệu liên quan. Vậy pháp luật về xây dựng và các văn bản có liên quan quy định như thế nào về việc lưu trữ hồ sơ pháp lý và hồ sơ dự án đầu tư xây dựng. Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi sâu tìm hiểu các quy định liên quan giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Luật sưTư vấn pháp luậtTrực tuyến qua Tổng đài: 1900.6568

Căn cứ pháp lý :

– Nghị quyết 06/2021/NĐ-CP chỉ đạo công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

1. Lập hồ sơ hoàn công

Điều 12 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2016 kể từ ngày 12 tháng việc lưu trữ hồ sơ hoàn công năm 2016 có hiệu lực từ ngày 15/3. Quy định cụ thể như sau:

– Đối tượng lưu trữ hồ sơ hoàn công: chủ đầu tư xây dựng: công trình.

– Thời gian hoàn công và lưu trữ hồ sơ hoàn công: tổ chức nghiệm thu hoàn công các công trình, dự án đầu tư xây dựng trước khi đưa vào khai thác sử dụng. Tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử phải tuân theo quy định của Luật Lưu trữ.

1. Đầu tư xây dựng và hồ sơ chuẩn bị hợp đồng

Tại Phụ lục VIb Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và quy định của hợp đồng. Hồ sơ này bao gồm các tài liệu sau:

– Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Chủ trương đầu tư có thể hiểu là văn bản quyết định của cơ quan có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư. phê duyệt dự án. Đồng thời, sau khi quyết định chủ trương đầu tư phải kèm theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tức là báo cáo khả thi ngắn hạn cho một dự án được đề xuất trong tương lai gần.

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Là văn bản để cấp có thẩm quyền cps phê duyệt triển khai dự án đầu tư.

Sau khi báo cáo. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được sử dụng để xác định xem một công việc có đủ điều kiện để đưa vào vận hành hay không.

-Tài liệu đánh giá và cam kết. Ý kiến ​​của cơ quan và thông tin cơ bản về thẩm định dự án đầu tư xây dựng

– Trường hợp xây dựng trường học phải thu hồi đất thì phải kèm theo phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng và phương án tái định cư để đảm bảo đền bù cho những người người thu hồi đất đúng thời hạn và Đảm bảo cuộc sống ổn định của các bên bị ảnh hưởng. Hoàn tác.

– Văn bản của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền trong nước về vấn đề quy hoạch hoặc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường…

– Văn bản chứng minh việc xây dựng công trình trên khu đất hợp pháp như: : Việc giao đất, cho thuê đất của cơ sở hoặc đất xác định hợp đồng thuê.

– Công trình xây dựng phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền nên hồ sơ cần kèm theo giấy phép xây dựng. Tùy thuộc vào dự án xây dựng, sẽ xác định cơ quan cấp phép nào sẽ cấp giấy phép xây dựng.

– Đối với công trình có nhà thầu tham gia thì hồ sơ cần kèm theo các tài liệu liên quan đến thi công, nhà thầu tham gia như: quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Cần có tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của nhà thầu.

Vì vậy, đối với hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng, cần lập đầy đủ danh mục các loại giấy tờ nêu trên để cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo trình tự pháp luật.

2.Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Tại phụ lục nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình của các dự án xây dựng Trong VIb, có các quy định và thiết kế về hồ sơ khảo sát xây dựng và thiết kế kỹ thuật xây dựng. Đối với hồ sơ này bao gồm các hồ sơ sau:

– Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công công trình, tính chất nội dung liên quan đến hoạt động khảo sát, thiết kế. Vì vậy, nội dung của hồ sơ này cần có văn bản liệt kê nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng thể hiện toàn diện nội dung khảo sát thiết kế và khảo sát xây dựng và tiến hành triển khai theo đúng quy định.

-Việc nghiệm thu kết quả thi công xây dựng công trình phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Việc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình do đơn vị có thẩm quyền quyết định nên hồ sơ cần kèm theo Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát công trình. Kết quả đánh giá nghiệm thu kèm theo thiết kế thi công.

Sau khi thiết kế được xem xét và thẩm tra, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và gửi kèm theo: số liệu thiết kế xây dựng và thuyết minh kỹ thuật, đồng thời gửi kèm hồ sơ khảo sát xây dựng và số liệu công trình

– Văn bản thông báo nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình: Khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ sau khi thẩm tra thì phải được sự đồng ý bằng văn bản và nộp kèm theo hồ sơ.

Vì vậy, hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng cần phải có tài liệu. Đơn trên có được coi là đơn đã hoàn thành hay không.

3.Có quy định về hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng để thực hiện việc duy trì hồ sơ quản lý chất lượng công trình của dự án đầu tư xây dựng. Đối với hồ sơ này sẽ bao gồm các tài liệu sau:

– Trong quá trình thi công thông thường, thiết kế theo công trình sẽ bị thay đổi so với thiết kế của nhà thầu thiết kế xây dựng nên hồ sơ quản lý chất lượng công trình cần phải có. bao gồm các nội dung trong quá trình thi công Danh mục các nội dung thay đổi thiết kế và văn bản thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng. Quyền thay đổi thiết kế này để lưu và so sánh nếu cần thiết.

– Công trình hoàn công phải có bản vẽ hoàn công thể hiện đầy đủ nội dung công trình. Hoàn thành.

– Để quản lý chất lượng xây dựng công trình, chủ đầu tư cần có kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công, xây dựng và hoàn thiện, vì vậy hồ sơ này cần lưu giữ những kế hoạch và các biện pháp kiểm soát để Áp dụng cho kiểm soát chất lượng kỹ thuật.

– Công tác quản lý chất lượng công trình không chỉ giới hạn trong việc kiểm tra chung công trình mà còn liên quan đến sản phẩm, hàng hóa sử dụng trong công trình nên cần lưu trữ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, nhãn hàng hóa và các chứng nhận hợp quy khác, công bố Hợp quy quy chuẩn kỹ thuật… để đối chiếu sau sự cố chất lượng công trình xây dựng.

– Quá trình thi công (nếu có kết quả quan trắc). Các kết quả đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công phải được ghi lại để sau này đối chiếu.

– Quản lý chất lượng công trình bao gồm quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt trên công trường, do thiết bị lắp đặt trên công trường có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình nên hồ sơ quản lý chất lượng của các thiết bị này cần được lưu giữ. .re.

– Văn bản thỏa thuận, chấp thuận và xác nhận giấy phép, biên bản xử lý tồn tại của công trình hoặc các vấn đề liên quan trong quá trình nghiệm thu theo quy chế nghiệm thu công trình của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về vấn đề di dân, các tài liệu về an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, lao động hoặc các thỏa thuận khác hoặc các hồ sơ/tệp khác. Các bản sao/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công việc xây dựng… bắt buộc phải có

Vì vậy, đối với hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng, danh mục tài liệu trên được lưu trữ để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. luật,

p>

Từ những phân tích trên có thể thấy, danh mục văn bản quy phạm pháp luật và hồ sơ hồ sơ xây dựng công trình bao gồm các loại hồ sơ. : Hồ sơ đầu tư xây dựng và lập hợp đồng, số liệu khảo sát xây dựng, số liệu thiết kế công trình, số liệu quản lý chất lượng công trình.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và nội dung hồ sơ xây dựng.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button